Araştırma Olanakları

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, çağdaş eğitim ve araştırma için gerekli olan alt yapıya sahiptir. Bölümümüz laboratuvar olanaklarıyla, mineralojik ve petrografik incelemelerle kayaç tanımı, elektron mikroskop altında incelenecek örneklerin yüzey iletkenliğinin sağlanması ya da artırılması için vakum altında karbon ya da altın ile kaplanması, mikrokimyasal analiz, cevher ve endüstriyel hammadde örneklerinin mineralojik bileşimleri ve dokusal özelliklerinin belirlenmesi, sıvı kapanım analizleri, tüm kayaç difraksiyon çekimi ve kil fraksiyon analizleri, kömür mineralojisi ve petrografisi, huminit/vitrinit yansıtma ölçümleri, dissemine organik madde analizleri, mikrolitotip analizlerine ek olarak kül, uçucu madde, kalorifik analizler ile kalite parametrelerinin belirlenmesi, termik santrali uçucu ve taban külü kalıntılarının petrografik özelliklerinin belirlenmesi, porozite analizleri, Fuel-oil S analizleri, kayaç ve doğal su örneklerinde element derişimi, toprak zeminlerin tane boyu dağılım analizleri, geçirgenlik ölçümleri, doğal suların duraylı izotop içerikleri, kaya ve toprak örneklerinin fiziksel, dayanım, deformasyon ve indeks özelliklerinin belirlenmesi mümkündür.